Jump to content
Vesperala Forum
Sign in to follow this  
vesperala

Veşti pentru profesori

Recommended Posts

Ăn ĂŽnvÄČÄmântul superior o modificare importantÄ vizeazÄ funcČionarea Čcolilor doctorale. Ăn acest sens, ordonanČa prevede acreditarea temporarÄ a Čcolilor doctorale, pentru anul 2016-2017, pânÄ la aprobarea noii metodologii de evaluare externÄ Či derularea evaluÄrilor externe necesare acreditÄrii Čcolilor doctorale, astfel ĂŽncât acestea sÄ poatÄ organiza examene de finalizare a studiilor doctorale Či sÄ poatÄ emite diplome Či titluri universitare recunoscute de cÄtre MENCS. Se modificÄ, de asemenea, condiČiile pentru ocuparea funcĹŁiei didactice de profesor universitar, ĂŽnlocuindu-se criteriul deČinerii atestatului de abilitare cu cel al deČinerii calitÄČii de conducÄtor de doctorat. Noua reglementare referitoare la ocuparea funcČiei de profesor universitar se aplicÄ ĂŽncepând cu anul universitar 2017-2018.

 

De asemenea, actul normativ prevede cÄ angajarea pentru participarea la un proiect de cercetare câČtigat ĂŽn urma unei competiČii naČionale Či/sau internaČionale, se poate face pe perioadÄ determinatÄ, fÄrÄ parcurgerea altor formalitÄČi prealabile, prin ĂŽncheierea unui contract individual de muncÄ pentru personalul nominalizat ĂŽn listele de personal ca membri ĂŽn echipa proiectului.

 

OrdonanČa reglementeazÄ Či câteva aspecte care vizeazÄ funcČionarea sistemului naČional de asigurare a calitÄČii, aducând modificÄri OrdonanČei de urgenČÄ nr.75/2005 privind asigurarea calitÄČii educaČiei. Astfel, universitÄČile care, ĂŽn urma evaluÄrii instituČionale, nu ĂŽndeplinesc standardele de calitate, vor depune un dosar prin care solicitÄ o nouÄ evaluare ĂŽn termen de doi ani de la data primei evaluÄri. Ăn plus, universitÄČile care nu ĂŽndeplinesc standardele de calitate, ĂŽn cadrul a douÄ evaluÄri instituČionale consecutive, vor intra ĂŽn proces de lichidare. De asemenea, se clarificÄ prevederile aplicabile neĂŽndeplinirii standardelor de calitate la nivelul programelor de studii universitare de licenČÄ/domeniilor masterale.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Anul acesta, definitivatul se deruleazÄ dupÄ noi reguli. Ăn primul rând, proba scrisÄ a candidaČilor nu se mai desfÄČoarÄ ĂŽn varÄ, ci ĂŽn timpul anului Čcolar, respectiv pe 20 aprilie. Ăn plus, promovarea sesiunii nu este condiČionatÄ doar de nota obČinutÄ la proba scrisÄ, cum era pânÄ acum, ci Či de notele care se obČin la inspecČiile Čcolare, dar Či o notÄ la portofoliul profesorului. Či ĂŽn ceea ce priveČte subiectele de la proba scrisÄ sunt noutÄČi, ĂŽn sensul cÄ dispar itemii de pedagogie care puneau ĂŽn dificultate candidaČii Či se pÄstreazÄ doar cei din specialitatea disciplinei Či din metodicÄ. SperÄm astfel ca procentul de promovabilitate la acest examen sÄ creascÄ." GDS

 

 

Deci, fara pedagogie, dar cu portofoliu cat mai dolofan. Care va deveni, desigur, obez. Obezitate artificiala, dar morbida. Bazata pe pile, relatii. Cu cat va creste portofoliul in greutate, cu atat timpul alocat de profesor elevilor va scadea.

Si inspectiile scolare pot fi cu cantec.

Si, da, promovabilitatea la acest examen va creste, va scadea doar calitatea invatamantui :imao: !

Share this post


Link to post
Share on other sites

:imao: Conform ultimelor modificÄri legislative, cadrele didactice care au mai mult de Čapte ani la catedrÄ Či nu au promovat definitivatul ĂŽn maximum trei sesiuni vor avea dreptul sÄ susČinÄ acest examen contra unei taxe ĂŽn valoare de 300 de lei.

 

Perseverenta e calea succesului. Si , desigur, izvor de bani.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Când dl Liviu Pop a venit cu enormitatea manualelor de sport Ĺi de dirigenĹŁie â pe care elevii trebuie doar sÄ le cumpere Ĺi sÄ le care, nu sÄ le Ĺi citeascÄ! â lumea, dupÄ caz, s-a indignat sau s-a amuzat. Nu Ĺtiu sÄ fi observat cineva cÄ, ĂŽn acest act ratat, d-l Pop Ĺi-a expus â ĂŽn mod transparent â concepĹŁia dânsului despre ĹcoalÄ Ĺi educaĹŁie. Pentru d-l Pop nu conteazÄ ce se face efectiv, la urma urmei profesorii de sport Ĺi diriginĹŁii pot face ĂŽn constinuare cum vor. Ceea ce conteazÄ cu adevÄrat e formalismul cÄruia vor trebui sÄ i se supunÄ: cÄci manualele nu sunt âgratuiteâ; ele vin la pachet cu âmetodologiiâ, ânormeâ, âfiĹe ale disciplinelorâ, inspecĹŁii (poate vom avea Ĺi-un inspector de dirigenĹŁie!), comisii, âraportÄriâ Ĺi tot tacâmul. AceastÄ structurÄ formalÄ este realitatea, nu ceea ce se ĂŽntâmplÄ cu adevÄrat ĂŽn Ĺcoli. Nu conteazÄ ce pot Ĺi ce nu pot elevii (Cum sÄ stea ĂŽn mâini unul de 80 de kilograme pe a III-a? Dar la bareme nu umblÄ nimeni.) sau profesorii care nu au sÄli de sport. Nu, singurul lucru care conteazÄ e faptul cÄ dupÄ ce am definit âĹtiinĹŁificâ statul ĂŽn picioare Ĺi miĹcarea; realitatea â prin intermediul âraportÄrilorâ Ĺi al âstatisticilorâ â âtrebuie sÄâ corespundÄ acestor definiĹŁii. Nimeni nu Ĺi-a pus problema ca orele de sport sau de dirigenĹŁie ar putea fi ore de relaxare ĂŽntre (sau dupÄ) materiile grele. Nu, totul trebuie ĂŽncorsetat ĂŽn reguli Ĺi regulamente inutile, care definesc preĹŁios Ĺi ridicol banalitÄĹŁi (asta fiind singura ĹtiinĹŁÄ ce ne e accesibilÄ), dar care devin coercitive ĂŽn mâna unor primitivi pentru care nu conteazÄ decât conformitatea. Asta e esenĹŁa gândirii d-lui Pop Ĺi a sÄmÄdÄului din Teleorman ce-i e stÄpân. Acesta e secretul fricii care-i transformÄ pe profesori ĂŽn maĹini de promovat analfabeĹŁi efectivi. Aceasta e reĹŁeta ĂŽnapoierii Ĺcolii româneĹti Ĺi a sÄrÄciei din care nu reuĹim sÄ mai ieĹim. D-l Pop nu e un ministru oarecare; dânsul e imaginea caricaturalÄ a obscenitÄĹŁii care â prin intermediul partidului ce l-a numit â a infestat lumea româneascÄ a ultimilor 28 de ani.

 

Mai mult decât oricare din âcorifeiiâ partidului, d-l Liviu Pop e faĹŁa adevÄratÄ a PSD-ului: un primitiv ajuns la putere Ĺi pentru care puterea nu ĂŽnseamnÄ nimic altceva decât a-i supune pe ceilalĹŁi. Credeam cÄ lucrurile acestea s-au dus odatÄ cu goĹŁii, hunii, gepizii Ĺi avarii."

 

GDS

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Când dl Liviu Pop a venit cu enormitatea manualelor de sport Ĺi de dirigenĹŁie â pe care elevii trebuie doar sÄ le cumpere Ĺi sÄ le care, nu sÄ le Ĺi citeascÄ! â lumea, dupÄ caz, s-a indignat sau s-a amuzat. Nu Ĺtiu sÄ fi observat cineva cÄ, ĂŽn acest act ratat, d-l Pop Ĺi-a expus â ĂŽn mod transparent â concepĹŁia dânsului despre ĹcoalÄ Ĺi educaĹŁie. Pentru d-l Pop nu conteazÄ ce se face efectiv, la urma urmei profesorii de sport Ĺi diriginĹŁii pot face ĂŽn constinuare cum vor. Ceea ce conteazÄ cu adevÄrat e formalismul cÄruia vor trebui sÄ i se supunÄ: cÄci manualele nu sunt âgratuiteâ; ele vin la pachet cu âmetodologiiâ, ânormeâ, âfiĹe ale disciplinelorâ, inspecĹŁii (poate vom avea Ĺi-un inspector de dirigenĹŁie!), comisii, âraportÄriâ Ĺi tot tacâmul. AceastÄ structurÄ formalÄ este realitatea, nu ceea ce se ĂŽntâmplÄ cu adevÄrat ĂŽn Ĺcoli. Nu conteazÄ ce pot Ĺi ce nu pot elevii (Cum sÄ stea ĂŽn mâini unul de 80 de kilograme pe a III-a? Dar la bareme nu umblÄ nimeni.) sau profesorii care nu au sÄli de sport. Nu, singurul lucru care conteazÄ e faptul cÄ dupÄ ce am definit âĹtiinĹŁificâ statul ĂŽn picioare Ĺi miĹcarea; realitatea â prin intermediul âraportÄrilorâ Ĺi al âstatisticilorâ â âtrebuie sÄâ corespundÄ acestor definiĹŁii. Nimeni nu Ĺi-a pus problema ca orele de sport sau de dirigenĹŁie ar putea fi ore de relaxare ĂŽntre (sau dupÄ) materiile grele. Nu, totul trebuie ĂŽncorsetat ĂŽn reguli Ĺi regulamente inutile, care definesc preĹŁios Ĺi ridicol banalitÄĹŁi (asta fiind singura ĹtiinĹŁÄ ce ne e accesibilÄ), dar care devin coercitive ĂŽn mâna unor primitivi pentru care nu conteazÄ decât conformitatea. Asta e esenĹŁa gândirii d-lui Pop Ĺi a sÄmÄdÄului din Teleorman ce-i e stÄpân. Acesta e secretul fricii care-i transformÄ pe profesori ĂŽn maĹini de promovat analfabeĹŁi efectivi. Aceasta e reĹŁeta ĂŽnapoierii Ĺcolii româneĹti Ĺi a sÄrÄciei din care nu reuĹim sÄ mai ieĹim. D-l Pop nu e un ministru oarecare; dânsul e imaginea caricaturalÄ a obscenitÄĹŁii care â prin intermediul partidului ce l-a numit â a infestat lumea româneascÄ a ultimilor 28 de ani.

 

Mai mult decât oricare din âcorifeiiâ partidului, d-l Liviu Pop e faĹŁa adevÄratÄ a PSD-ului: un primitiv ajuns la putere Ĺi pentru care puterea nu ĂŽnseamnÄ nimic altceva decât a-i supune pe ceilalĹŁi. Credeam cÄ lucrurile acestea s-au dus odatÄ cu goĹŁii, hunii, gepizii Ĺi avarii."

 

GDS

 

Stiti povestea cu oul stricat?

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stiti povestea cu oul stricat?

 

Nu. O stiu pe-aia cu marul stricat.

 

 

 

 

"Managerii unitÄČilor de ĂŽnvÄČÄmânt nu mai pot amplasa automate de cafea pe coridoare."

 

Adica, si asta le-a trecut prin cap, sa puna cafeaua sub nasul elevilor!!?

Rau destul, parca ne-a luat Dumnezeu mintile!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Insist pe povestea cu oul.

 

Heeelp, sa m-ajute careva :cry: , eu despre ou nu stiu mai nimic, desi am ortu' pregatit tot n-am aflat care a fost la inceputul inceputului, oul sau gaina , stiu la fel de mult ca Danut al lui Arghezi, care, era ferm convins ca fiecare ou are un bÄnuĹŁ in el:

"Ĺi credea cÄ oul moale-i

PuĹculiĹŁÄ cu parale.

Astfel incat " a stricat, pe neĹtiute, ouÄ cam vreo douÄ sute" .

Cat despre ouale lui Nastase, evident ca am auzit cate ceva, barfe si zvonuri, dar nu la astea faci tu referire, din moment ce vorbesti doar despre un ou, acolo era vorba despre mai multe, parca.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Heeelp, sa m-ajute careva :cry: , eu despre ou nu stiu mai nimic, desi am ortu' pregatit tot n-am aflat care a fost la inceputul inceputului, oul sau gaina , stiu la fel de mult ca Danut al lui Arghezi, care, era ferm convins ca fiecare ou are un bÄnuĹŁ in el:

"Ĺi credea cÄ oul moale-i

PuĹculiĹŁÄ cu parale.

Astfel incat " a stricat, pe neĹtiute, ouÄ cam vreo douÄ sute" .

Cat despre ouale lui Nastase, evident ca am auzit cate ceva, barfe si zvonuri, dar nu la astea faci tu referire, din moment ce vorbesti doar despre un ou, acolo era vorba despre mai multe, parca.

 

Este infinit mai simpla povestea.

 

Nu trebuie sa mananci tot oul ca sa afli ca e stricat.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azi am fost sa ma tund.

 

Tipa care ma tunde are copil in clasa a cincea.

 

E vorbareata. Printre altele mi-a spus ca azi era promisiunea manualelor pentru studiu pe banci.

 

Nu-s in tema, insa a existat tigania asta cu manuale promise in noiembrie?

 

Isi numea copilul cobai.

 

Era multumita in schimb fiindca are pustiul profesori care is buni, dedicati si fara gand de schimbare eterna.

 

Eu intreb strict de manuale.

Share this post


Link to post
Share on other sites

12mod8=4

16mod8=0

4mod8>0mod8? :unsure:

 

E drept ca nu cred ca am vazut grupuri modulo n (care corespund unor clase stabilite prin relatii de echivalenta) pe care sa se defineasca si relatii de ordine, fie ea si partiala (ordinea). Dar nah, stiu si eu pana unde a ajuns algebra de cand am lasat-o eu din mana? :huh: Intrebati-ma niste analiza, niste teoria transportului, a informatie, sau mai nou, combustie si simularea incendiilor :lol:

 

Mda, toate astea nu-si au loc la clasele primare, dar dl Liviu Pop pare sa fi sarit peste ele si nu stie care e programa acolo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ministrul EducaČiei, Ecaterina Andronescu, anunČÄ o nouÄ lege a educaČiei, care ar trebui sÄ intre ĂŽn ianuarie sau februarie ĂŽn dezbatere publicÄ.

 

Ministrul mai spune cÄ trebuie gÄsitÄ Ĺi o soluĹŁie pentru ca profesorii care nu trec de titularizare sÄ nu mai poatÄ fi nici suplinitori.

 

România e ĹŁara cu cea mai mare ratÄ de analfabeĹŁi funcĹŁional din Uniunea EuropeanÄ: 40%, potrivit ultimei testÄri internaĹŁionale, PISA, citeazÄ Digi24.

 

âEste greu sÄ vii ĂŽn faĹŁa elevilor dacÄ eĹti tu un profesor de nota 5. Ĺi, de aceea, probabil cÄ vom gÄsi o formulÄ ĂŽn aĹa fel ĂŽncât cei care nu promoveazÄ examenul de titularizare sÄ nu mai poatÄ fi cuprinĹi ĂŽn ĂŽnvÄĹŁÄmânt nici mÄcar suplinitoriâ, a spus Ecaterina Andronescu la Digi 24.

 

âE bine sÄ luÄm ĂŽn considerare liceele pedagocice. SÄ nu uitÄm cÄ toate aceste licee au clase sau grupe de exerciĹŁiu pe care elevii ĂŽnvaĹŁÄ sÄ fie dascÄli. Pedagogia Ĺi principiile pedagogice se lipesc mult mai bine la vârsta asta. Postliceala, modulele astea pedagocice s-au dovedit insuficienteâ, a adÄugat ea.

 

Da, demult ar fi trebuit adoptata o asemenea masura. Neadoptarea ei este una dintre cauzele analfabetismului si ale mediocritatii absolventilor din Romania. Ajung la liceu si ei nu stiu sa scrie si sa opereze in cadrul primei sute.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Ministrul EducaĹŁiei, Ecaterina Andronescu, este de pÄrere cÄ actuala prevedere legalÄ, care nu permite ca elevii din clasele mici sÄ fie lÄsaČi repetenČi, reprezintÄ o greČealÄ.

 

âDin pÄcate este o prevedere legalÄ. PânÄ ĂŽn clasa a III-a nu ĂŽi poate lÄsa repetenĹŁi, dar eu cred cÄ trebuie sÄ revenim asupra acestui lucru, pentru cÄ iatÄ unde suntem: ajungem la clasa a VIII-a Ĺi atunci constatÄm cÄ nu Ĺtiu sÄ scrie bine, sÄ calculeze Ĺi 36% nu sunt ĂŽn stare sÄ ia 5 la evaluarea de la clasa a VIII-a. Obiectivele trebuie sÄ le stabilim prin lege Ĺi fiĹa postului profesoruluiâ, a declarat, duminicÄ searÄ, ministrul EducaĹŁiei, Ecaterina Andronescu.

 

ĂntrebatÄ dacÄ actuala interdicČie, de a nu lÄsa repetent un elev de clasa I, este o greĹealÄ, Andronescu a rÄspuns: âCategoric. (...) Te strÄduieĹti mai mult sÄ-l ĂŽnveĹŁi ce trebuie sÄ-l ĂŽnveĹŁiâ.

 

Potrivit Ordinului Ministerul EducaĹŁiei nr. 5115/2014 - privind aprobarea Regulamentului de organizare Ĺi funcĹŁionare a unitÄĹŁilor de ĂŽnvÄĹŁÄmânt preuniversitar, la sfârĹitul clasei pregÄtitoare Ĺi la sfârĹitul clasei I, elevii nu pot fi lÄsaĹŁi repetenĹŁi. Elevii cu dificultÄĹŁi de ĂŽnvÄĹŁare vor rÄmâne ĂŽn colectivele ĂŽn care au ĂŽnvÄČat Ĺi vor intra ĂŽntr-un program de remediere sau recuperare ĹcolarÄ pe parcursul anului urmÄtor."

 

 

Corect. Dar de ce a fost nevoie de atatea si atatea reglementari cretine care au pus invatamantul la pamant, cand consecintele se puteau cu usurinta anticipa din capul locului?

Raspunde cineva pentru deciziile proaste luate de-a lungul timpului?

 

 

Iata si motivarea partii care sustine si acum, cand se vad efectele, decizia cu lasarea repetentilor incepand cu cls. a III-a:

 

"Oana Moraru, expert ĂŽn educaĹŁie: âNu ai voie sÄ laĹi copiii repetenĹŁi, e ĂŽmpotriva oricÄror studii, nu e niciun impact.

Sunt studii ĂŽntregi care aratÄ cÄ lÄsatul repetent nu ĂŽl motiveazÄ pe copil, nu ĂŽl aduce mai repede pe calea cea bunÄ.

Sub nicio formÄ nu ĂŽl poĹŁi lÄsa repetent.

SoluĹŁia ar fi responsabilizarea fiecÄrui ĂŽnvÄĹŁÄtor Ĺi obligaĹŁia de a trata diferenĹŁiat copiii.

E o nebunie ĂŽntreagÄ, de la clasa pregÄtitoare Ĺi clasa ĂŽntâi sunt concursuri Ĺi examene Ĺcolare individuale, academice, o mare ĂŽntreagÄ de auxiliare pentru portofoliul ĂŽnvÄĹŁÄtoarei. ForĹŁÄm enorm copiii de 6 â 7 ani, ignorând total pragul de dezvoltare psiho-somaticÄ a vârstelor, pentru cÄ punem ĂŽn centrul educaĹŁiei profesorul, catedra, liniĹtea luiâ.

 

Ce ne facem cu atatia "experti"si cu atatea "studii"?

Aici, corect e doar ce se spune in ultimul paragraf: "E o nebunie ĂŽntreagÄ, de la clasa pregÄtitoare Ĺi clasa ĂŽntâi sunt concursuri Ĺi examene Ĺcolare individuale, academice, o mare ĂŽntreagÄ de auxiliare pentru portofoliul ĂŽnvÄĹŁÄtoarei !"

In rest, responsabilizarea fiecarui invatator facuta cum, soro? Daca invatatorul este unul nefacut la apelul de seara, se responsabilizeaza singur. A trata diferentiat elevii e o conditie sine-qua-non, invatatorul recurge singur la ea, vazand ca nu poate inainta cu toti copiii in acelasi ritm. Atunci?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hopa, iaca ce pretentii mai au ilustrii nostri profesori , vor sa fie vaccinati antigripal, dar nu oricum, ci gratuit. Prin urmare, traducem in felul urmator, ca, dupa ce li s-au triplat salariile, se caciulesc pentru 50-60 ron , cat costa respectivul vaccin!  Doua luni concediu de odihna, naveta platita de la buget, facilitati pentru copii in studentie, vauchere de vacanta . Dar vrem si scoli cu dotari moderne, nu mai dorim WC-uri in fundul curtii...

Stimate cadre didactice, pensii speciale nu doriti? La rezultatele muncii ne mai uitam, ce ziceti, le mai discutam?

Cat de curand,  toti functionarii care lucreaza cu publicul isi vor manifesta aceasta dorinta ! Dati-ne, dati-ne! De unde?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Din partea mea sa le dea, dar doar la cine vrea, nu sa fie obligatorii :)

In rest, Dumnezeu cu mila...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...