Jump to content
Vesperala Forum

�n�elepciunea Shamanic� cu Alexander Northern Deer


Marcel_D
 Share

Recommended Posts

Alexander Northern Deer (shaman, ĂŽnvÄČÄtor spiritual, vindecÄtor Či trainer) va fi prezent pentru 2 conferinČe ĂŽn cadrul Festivalului EzotericFest de la CASA TINERETULUI din TIMIČOARA. https://www.ezotericfest.ro

 

Alexander Northern Deer este fondator Či pedagog al Čcolii spirituale "Lumea InČelepciunii Či Aventurii Spirituale" - THE WORLD OF WISDOM & SPIRITUAL ADVENTURE - http://www.theworldofwisdom.org

https://www.facebook.com/people/Northern-De...100006545087751

===============

 

-------- El va fi prezent la EzotericFest in urmÄtoarele zile;

 

*** JOI 3 NOV 2016 â ORELE 18.00- 20.00: ĂnČelepciunea veche ĂŽn viaČa modernÄ. Cum sÄ aducem esenČa CÄii Spirituale ĂŽn viaČa de fiecare zi

 

*** VINERI 4 NOV 2016 â ORELE 17.30- 19.00: SÄnÄtate, bani, relaČii Či Sinele - cum sÄ ne angajÄm ĂŽn activitÄČile din viaČa noastrÄ de fiecare zi, rÄmânând ĂŽn legÄtura cu Sinele AdevÄrat!

===============

 

Alexander Northern Deer a cÄlÄtorit ĂŽn ĂŽntreaga lume cÄutând cunoaČtere Či ĂŽnČelepciune Či ultimii 15 ani i-a petrecut ĂŽmpÄrÄČindu-Či experienČele. La vÄrsta de 19 ani a avut o ĂŽntâlnire foarte profundÄ cu Spiritul Či a devenit conČtient de sinele sÄu originar, de sensul vieČii Či de calea spre iluminare.

-------------------

 

*** Din 1999, Alexander cÄlÄtoreČte prin lume, predÄ, vindecÄ, continuÄ sÄ ĂŽnveČe Či sÄ transmitÄ mesaje spirituale oamenilor prin ritualuri, conferinČe, seminarii, excursii, tabere, ĂŽnregistrÄri video, lucrând atât individual cât Či cu grupuri numeroase.

-------------------

 

StudiazÄ continuu practici provenind din cunoaČterea strÄveche, precum Či cele noi, descoperite de ČtiinČa modernÄ, din toate tradiČiile Či cÄile spirituale, pentru a se perfecČiona Či a descoperi noi modalitÄČi Či canale pentru a ĂŽmpÄrtÄČi oamenilor AdevÄrul care ne conecteazÄ pe toČi cu sinele Či scopul nostru mai ĂŽnalt.

-------------------

 

*** A ĂŽnvÄČat diferite metode de a provoca transa terapeuticÄ, pentru a ajuta oamenii sÄ-Či vindece problemele psihologice, mentale sau fizice. A studiat vechea artÄ a teatrului psiho-energetic, care ajutÄ la eliberarea emoČiilor Či la creČterea puterii personale. A studiat Či practicÄ Raja Yoga, Psihologie EzotericÄ, CÄlÄtorii shamanice, TradiČii spirituale strÄvechi Či Arta RelaČiilor. PredÄ o metodÄ de protecČie Či recuperare a puterii personale, de naturÄ psiho-energeticÄ â calea ârÄzboiniculuiâ spiritual.

-------------------

 

*** Putem afla cum vÄd shamanii lumea Či cum ĂŽnČeleg ei resursele interioare Či exterioare de putere pe care le are un om ĂŽn viaČa lui, pentru a menČine un nivel sÄnÄtos al energiei Či, prin felul ĂŽn care ĂŽČi trÄieČte viaČa, Či poate sÄ-I ajute Či pe ceilalČii.

-------------------

 

Te invitÄm la o prezentare a comunitÄČii World of Wisdom & Spiritual Adventure, o comunitate ce ĂŽČi propune sÄ ajute la conČtientizarea necesitÄČii dezvoltÄrii unor relaČii individuale Či sociale ĂŽn respect Či armonie faČÄ de fiinČa umanÄ, culturÄ, tradiČii Či mediu ĂŽnconjurÄtor (natura mamÄ).

-------------------

 

***Te invitÄm la douÄ zile speciale dedicate potenČialului tÄu cel mai ĂŽnalt, regÄsirii Či re-manifestÄrii lui ĂŽn realitatea ta prezentÄ. Vino sÄ afli cum ĂŽČi poČi schimba percepČia asupra vieČii ĂŽn general Či a vieČii tale ĂŽn special!

AflÄ ce te opreČte sÄ fii plin/Ä de viaČÄ, bucurie Či ĂŽmplinire ĂŽn relaČia cu tine, de cuplu sau cu ceilalČi!

DacÄ rÄspunsul tÄu este da, te aČteptÄm sÄ ne cunoČti mai bine. Vino sÄ ne ĂŽntâlneČti!

 

------------- INFO: Diana Gruia 0722 397 499

===============

 

*** BILET INTRARE EZOTERICFEST: 5 lei/ pers/ zi â valabil toata ziua, acces la conferinte si expozitia din holul Casei Tineretului din Timisoara - str. ArieČ nr.19 â zona Stadion, Spitalul Judetean)

 

EzotericFest este un Festival de Alternative Spirituale, Terapii Complementare, MedicinÄ NaturistÄ⌠care alÄturÄ partea de conferinČe Či demonstraČii, unei expozitii specific cu vanzare ĂŽn holul mare de la parter.

*** PROGRAM ZILNIC; 10.00- 21.00 (3 -6 Noiembrie) --- INFO: 0722 371 196

-----------------------

Pe mÄsura definitivÄrii programului conferinČelor Či a listei expozanČilor Či conferenČiarilor, puteČi studia pagina oficialÄ de prezentare; http://www.ezotericfest.ro/002_00_program.htm

===============

 

Alexander Northern Deer - THE WORLD OF WISDOM & SPIRITUAL ADVENTURE

 

-----------------------

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...